Skip to main content

Ak chceš novú, lepšiu pôžičku, neváhaj a zavolaj na 0908 926 124 alebo napíš na info@pozickykosice.sk

Alebo nájdi najbližšie predajné miesto.
Sme tu pre teba v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00.

Ochrana osobných údajov

SÚHLASY A VYBRANÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením a odoslaním online formulára udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi internetovej stránky súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu sprístupnenom užívateľom v online formulári prevádzkovateľa internetovej stránky pozickyexpres.sk v informačných systémoch prevádzkovateľa internetovej stránky, a to v rozsahu: identifikačných a kontaktných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, doba platnosti dokladu totožnosti), sociodemografických údajov (najmä vek, pohlavie, vzdelanie, bydlisko atď.), informácií zachytených v obchodnom rozhovore, pri komunikácii s call centrom a pri realizácii prieskumov, údaje o online činnosti a správaní na webe, údajov o parametroch a stave mojich produktov a služieb, údajov o mojej obchodnej histórii v rámci vzťahov vrátane verejne dostupných informácii a ďalších údajov, ktoré Prevádzkovatelia získajú odo mňa ako Dotknutej osoby po udelení tohto súhlasu. Vyššie uvedený súhlas/súhlasy udeľujem Prevádzkovateľom na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a niektorým Prevádzkovateľom a na dobu piatich rokov po jeho ukončení, ak netrvá zmluvný vzťah s iným Prevádzkovateľom. V prípade, ak nedôjde k vzniku zmluvného vzťahu, udeľujem súhlas na dobu piatich rokov od jeho udelenia. Bezpečnosť osobných údajov Prevádzkovatelia zabezpečujú pomocou primeraných organizačných a technických opatrení. Beriem na vedomie, že súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek slobodne odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi alebo prostredníctvom pobočky Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ďalej poučuje dotknutú osobu, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

OSOBITNÉ SÚHLASY POSKYTOVANÉ IBA PREVÁDZKOVATEĽOVI

Všetky nižšie uvedené súhlasy sa poskytujú v súlade s Čl. 7 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej v texte len ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ internetových stránok Imrich Gleza so sídlom SNP 819/15, Sečovce, IČO: 34274774 sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité za účelom sprostredkovania, podpory predaja. Zákazník vyjadrením súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky pozickyexpres.sk právo poskytnúť osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu , telefón, e-mail a ďalšie) tretej strane za účelom splnenia požiadavky užívateľa adresovanej tretím osobám, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: osoba poskytujúca pôžičky, osoba sprostredkujúca pôžičky, osoba poskytujúca úvery, osoba sprostredkujúca úvery, osoba poskytujúca iné finančné plnenia a produkty, osoba sprostredkujúca iné finančné plnenia a produkty internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie.

Vypracovanie ponuky finančnej služby

Je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracúvať Vaše osobné údaje profilovaním v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, doba platnosti dokladu totožnosti), sociodemografických údajov (najmä vek, pohlavie, vzdelanie, bydlisko atď.), informácií zachytených v obchodnom rozhovore, pri komunikácii s call centrom a pri realizácii prieskumov, údaje o online činnosti a správaní na webe, údajov o parametroch a stave mojich produktov a služieb, údajov o mojej obchodnej histórii v rámci vzťahov vrátane verejne dostupných informácii a ďalších údajov na účely prípravy ponuky produktov a služieb (t.j. za účelom toho, aby sme Vám pripravili personalizovaný marketingový produkt, čiže „šitý na mieru“ pre Vás). V prípade, ak si takéto spracúvanie profilovaním Vašich osobných údajov neželáte, máte právo proti tomu kedykoľvek NAMIETA Ť e-mailom na adresu ahoj@pozickyexpres.sk alebo písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa. V takom prípade Vám môžeme zasielať len nepersonalizovanú, všeobecnú ponuku našich produktov a služieb. V prípade, ak ste takúto informáciu obdržali už pri prvej komunikácii s našou spoločnosťou pri predchádzajúcom využití našich produktov a služieb, považujte túto informáciu za bezpredmetnú. V prípade, ak ste už v minulosti namietali profilovanie, nebudeme ho už vykonávať.

Marketingové oslovovanie – platí len pre priamy marketing

Existujúci zákazníci našej spoločnosti sú oslovovaní s aktuálnou ponukou našich produktov a služieb v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (na právnom základe oprávneného záujmu). Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia našich produktov a služieb, pričom na tento účel využívame Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš zákazník pri predchádzajúcom využití našich produktov a služieb. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ oprávnený zasielať Vám e-mailové správy, listy, SMS, newslettery a rovnako je oprávnený Vás kontaktovať telefonicky. Ak ste nenamietli alebo v budúcnosti nenamietnete profilovanie na účely prípravy ponuky produktov a služieb našej spoločnosti, budú Vám zasielané konkrétne ponuky „šité na mieru“. V opačnom prípade Vám môžeme zasielať len všeobecné marketingové ponuky nesúvisiace s Vaším predchádzajúcim spotrebiteľským správaním. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek NAMIETA Ť voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, a to e-mailom na adresu ahoj@pozickyexpres.sk alebo písomne na poštovú adresu sídla Prevádzkovateľa. V takom prípade Vám už nebudeme zasielať ŽIADNE ponuky ohľadom našich nových produktov a služieb a informácie o našich marketingových akciách (ani konkrétne, ani všeobecné). V prípade, ak ste takúto informáciu obdržali už pri prvej komunikácii s našou spoločnosťou v rámci predchádzajúceho využitia našich produktov a služieb, považujte túto informáciu za bezpredmetnú. V prípade, ak ste už v minulosti namietali zasielanie marketingových ponúk, nemusíte to vykonávať znovu, je to pre nás záväzné aj do budúcnosti, čiže aj vtedy, ak sa opätovne rozhodnete využiť naše služby.

Informácia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru, Vám Prevádzkovateľ udáva, že Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru z dôvodov optimalizácie ponuky požadovanej finančnej služby a súčasného zlepšenia komfortu a rýchlosti pri využívaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, budú spracovávané automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania v súlade s Čl. 22 ods. 1 pís. a) GDPR aj bez Vášho súhlasu, pretože sú nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti Prevádzkovateľa voči Vašej osobe. Uvedený postup Prevádzkovateľa je účelný a dôvodný vzhľadom ku skutočnosti, že žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru zadávate prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý Vaše osobné údaje vpisuje priamo do elektronickej predajnej aplikácie, súčasne výsledok spracovania Vašej žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru, a jej ďalšie spracovanie je komunikované elektronicky prostriedkami diaľkovej komunikácie, rovnako aj vytvorenie Vášho individuálneho profilu pri posúdení rizika spojeného so schopnosťou splácať splátky požadovaného spotrebiteľského úveru je realizované elektronicky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti dochádza k automatizovanému spracovaniu Vašich osobných údajov bez ľudského zásahu, čo môže mať za následok, že Vám bude poskytnutý spotrebiteľský úver, ale rovnako môže byť Vaša žiadosť o jeho poskytnutie aj odmietnutá výhradne len na základe automatizovaného individuálneho posúdenia. Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo požiadať Prevádzkovateľa v súlade s Čl. 22 ods. 3 GDPR o tzv. „ľudský zásah“, čo v praxi znamená, že Vašu žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru preskúma niektorý z pracovníkov Prevádzkovateľa. Ďalej máte právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť dané rozhodnutie, ktoré je založené na individuálnom automatizovanom rozhodnutí, o čom budete bližšie informovaný/á pri vybavení Vašej žiadosti.  Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Dotknutá osoba podpisom tohto súhlasu vyslovene deklaruje, že si je vedomá svojich práv, ktoré jej ako dotknutej osobe vyplývajú, a že bola o nich zo strany Prevádzkovateľa pri prvej komunikácii s ňou riadne poučená. Dotknutá osoba ďalej berie na vedomie, že všetky informácie o svojich právach v súlade s Čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) má kedykoľvek k dispozícii v obchodných priestoroch Prevádzkovateľa, alebo na webovej stránke prevádzkovateľa www.pozickyexpres.sk

Potrebuješ poradiť?

Ak chceš novú, lepšiu pôžičku, neváhaj a zavolaj na 0908 926 124 alebo napíš na info@pozickykosice.sk

Alebo nájdi najbližšie predajné miesto.
Sme tu pre teba v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00.